Sinyalizasyon Projelerinin Dijital Ortama Aktarım Yöntemleri Nelerdir?

Gelişen teknoloji ile birlikte projeler, kağıt pafta ortamından sayısal ortamlara taşınmış, bu ortam verinin tasarlanması, güncellemesi ve saklaması gibi konularda çeşitli imkanlar sağlayarak proje geliştirme yöntemlerine farklı boyutlar kazandırmıştır. Birçok proje türünde olduğu gibi sinyalizasyon projeleri de dijital yöntemlerle sayısallaştırılmakta ve saklanmaktadır. Bu dijitalleştirilme yöntemleri farklı tür yazılımlarla sağlanmaktadır. Bunların başında son yıllarda güncelliğini ve yaygınlığını koruyan CAD ve CBS yazılımları gelmektedir. Bu yazılım türlerinin her birinin sinyalizasyon projelerinde sağladığı olanaklar farklıdır. CAD ve CBS yazılımlarının sağladığı olanaklar ve karşılaştırılmaları alt başlıklarda irdelenecektir.

 1. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD)

Bilgisayar destekli tasarım (CAD); tasarım, çizim ve grafik bilgilerinin gösterilmesi için bilgisayar teknolojisinin kullanılmasıdır. Çeşitli alanları kapsayan, kullanımı olan yazılımlardan biridir. Mimarlık, mühendislik, inşaat ve ürün tasarımı için çözümleri olup tüm iş akışınızı güçlendirmenize yardımcı olur. 2B ve 3B tasarımlar sunabilen güçlü ve esnek özellikleri olan bir yazılımdır.

 1. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Coğrafi bilgi sistemleri mekânsal ve mekânsal olmayan veriyi depolayan, işleyen, analiz eden, istenilen amaç doğrultusunda kullanılan çözümleyen ve görüntüleyen bilgi sistemidir. Coğrafi veri alt yapısının asıl amacı bölgesel ve ulusal coğrafi bilgi sistemlerinin, birbiriyle iş birliği yapabildiği teknoloji aracılığıyla etkileşimi kurabildiği bir ortam sağlamaktır. Son yıllarda, yeryüzüne ait (özellikle kalabalık şehirlerde) mekânsal ve mekânsal olmayan tüm verilerin bilgisayar ortamına aktarılıp sorgulanması ve analiz edilmesini sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. CBS, bilgiye farklı bakış açılarıyla yaklaşım imkanı sağlayarak yönetimi, paylaşımını ve üretimini kolaylaştırmaktadır.

Ülkemizde ulusal ve uluslararası beklentilere katkı sağlayabilecek, kurumsal paydaşlar arasında koordinasyon sağlayabilecek, uygulanabilir, sürdürülebilir, geliştirilebilir, coğrafi veri yönetim stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

CBS’ nin bileşenleri temel olarak donanım (bilgisayar), yazılım (kullanılan CBS programları), coğrafi veriler, veri yönetimi, çözümleme yöntemleri ve kullanıcılardır. Yeryüzünde nokta, çizgi ve poligon olarak gösterilen her nesne CBS’ de bir veri tabanında depolanmakta ve yönetilmektedir. CBS’ nin veri yönetimi ve işleyişindeki en önemli özelliklerden birisi de CBS’ nin katmanlı yapısıdır. CBS’nin kendine has bu yapısında veriler farklı katmanlar halinde depolanır ve işlemler yapılır. Örneğin bir araziye ait haritada jeolojik özellikler, yer altı sularının durumu, akarsular, arazi kullanımı vb. ayrı ayrı katmanlar halinde depolanır ve kullanıcı tarafından istenilen katmanlar üst üste getirilerek ekranda gösterilir.

2.1.  CBS’nin Projeler İçin Sağladığı Olanaklar

CBS, kişi, kurum ve kuruluşların mekânsal veriler üzerinde yapacakları çalışmalarda karar vermelerine yardımcı olmaktadır. Yani CBS, hem veri tabanı yönetimi hem inceleme hem örnekleme yeteneği hem de çalışmalar sırasında karar destek düzeneği gibi önemli özellikleri içerisinde barındırmaktadır.

Bu gibi yetenekler de Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni diğer sistemlere göre her zaman daha avantajlı kılmaktadır.

CBS yararları bakımından birkaç örnek verilebilir;

 • Bilgi akışını hızlandırır,
 • Daha iyi karar verme mekanizması sağlar,
 • İş verimliliğini arttırarak daha verimli üretim ve belge yönetimi sağlar,
 • Maliyet tasarrufu sağlar,
 • Geliştirilmiş iletişim sağlar,
 • Etkili ve doğru incelemeler (ivedi duruma karışma, önemli bilgi incelemeleri vb.) sağlar,
 • Veri güncelleme kolaylığı sağlar,
 • Veri tekrarının önüne geçilmesini sağlar,
 • Geometrik verilerin kendi içinde tutarlı kalmasını sağlar,
 • Kolaylıkla entegre edilebilmeyi sağlar,
 • Mekânsal çözümler için altılık işlevi görerek, yol gösterici ve sonuç ürün odaklı olmayı sağlamaktadır.

Coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarının mekânsal ve mekânsal olmayan öznitelik verilerini kullanması, topolojiyi geometriden bağımsız bir şekilde gösterebilmesi, bilgisayar destekli çizim ve tasarım amaçlı yazılımlardan ayrılan en önemli özelliklerden biridir.

Coğrafi bilgi sistemlerinde konumsal ilişkileri topolojik veri yapısı ile depolanması;

 • Konumsal analizlerin gerçekleştirilmesini,
 • Mükerrer veri tekrarlarının önüne geçilmesini,
 • Geometrik verilerin kendi standartlarının olmasını
 • Veriye daha hızlı erişmesini sağlamaktadır.